Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Kas mēs esam

“Alūksniešiem.lv” (www.aluksniesiem.lv) ir Alūksnes un Apes novadu laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” interneta portāls ar vairāk kā desmit gadu pieredzi. “Alūksniešiem.lv” ir vieta, kur visa aktuālā informācija ir klikšķa attālumā. Portāla saturu veido profesionāla un uzticama žurnālistu komanda, ziņojot par aktualitātēm operatīvi un precīzi, skaidrojot notikušo un jautājot viedokļus, kā arī plaši atspoguļo ar video un foto dažādu pasākumu norisi Alūksnes un Apes novados, tā ļaujot katram būt klātesošam to norisē. Portāls plašāk nekā laikraksta lappusēs atspoguļot lokālo informāciju un veidot atgriezenisko saiti ar lasītājiem.

Saskaņā ar “Kantar TNS” datiem uz 2020. gadu, laikraksta auditorija ir 13 000. Pret kopējo iedzīvotāju skaitu Alūksnes un Apes novados (17 908 iedzīvotāji 2019. gadā) tas ir ļoti liels auditorijas pārklājums jeb 73 %.
Kopš 2008. gada augusta laikrakstam ir arī reģionālais interneta portāls “Alūksniešiem.lv” (www.aluksniesiem.lv). Pēc sistēmas “Google Analytic” datiem par 2020. gadu, portālam “Alūksniešiem.lv” bija 153 503 unikālo lietotāju. 

Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” ir neatkarīgs reģionāls preses izdevums, kas iznāk kopš 2019. gada 4. janvāra. Izdevējs – SIA “Malienas Ziņas”. Iznāk divas reizes nedēļā – piektdienās, 16 lappušu apjomā kopā ar pielikumu “TV Diena”, un otrdienās 8 lappušu apjomā. “Alūksnes un Malienas Ziņas” ir laikraksts, kurā kopš 2019. gada janvāra apvienojās divas iepriekšējās Alūksnes un Apes novadu neatkarīgās avīzes – “Malienas Ziņas” (iznāca kopš 1925. gada 14. maijā) un “Alūksnes Ziņas” (iznāca kopš 2000. gada 17. oktobra). Apvienojot spēkus, radošos un profesionālos žurnālistu kolektīvus, kopā tiek radīta avīze ar daudzpusīgu saturu.

“Alūksnes un Malienas Ziņās” ik nedēļu tiek publicēti raksti, fotoreportāžas, ziņas, viedokļi, komentāri, kas tiek gatavoti, ievērojot profesionālas žurnālistikas principus un gādājot, lai lasītājs saņemtu objektīvu informāciju. Lai laikraksta slejās paustais stiprinātu Latvijas Republikas Satversmē noteiktās vērtības – visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi; ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību; cenzūra ir aizliegta; ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas, reliģisko brīvību. Laikraksta saturā dominē politiskie, sociālie, ekonomiskie un kultūras temati, veidojot sabiedriski nozīmīgu saturu par dzīvi Latvijas pierobežā – Alūksnes un Apes novados.

Rakstām par:

  • Alūksnes un Apes novadu ikdienas notikumiem un problēmām;
  • izzinām un atspoguļojam vietējo iedzīvotāju, amatpersonu viedokļus;
  • veidojam aprakstus un pieredzes stāstus par dažādu nozaru cilvēkiem, ģimenēm;
  • atspoguļojam un skaidrojam valsts politiķu pieņemtos lēmumus, izmaiņas noteikumos, to kontekstā izceļot aspektus, kā tas ietekmē Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājus.

Adrese: Rūpniecības iela 7a, Alūksne, LV-4301
E-pasts: info@aluksniesiem.lv

I Vispārējie principi
  1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums.
  2. “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālisti rūpējas par brīvu informācijas plūsmu un veicina atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.
  3. Žurnālisti gādā, lai sabiedrība saņem patiesu, kvalitatīvu un atbildīgi veidotu informāciju par procesiem un notikumiem, nodrošina daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.
  4. “Alūksnes un Malienas Ziņas” ir Apes un Alūksnes novadu kopienu medijs un vienmēr aizstāvēs kopienas demokrātiskas intereses.

II Medija ētikas principi

1. Medija pienākums ir darboties demokrātijas attīstības labā, sniedzot patiesu un daudzpusīgu informāciju. Medijs atbild par to, lai tā publicētajā saturā ir skaidri nošķirti fakti no viedokļiem.

2. Plašsaziņas medijs nodrošina redakcionālās neatkarības un žurnālistu autonomijas principu ievērošanu medija satura veidošanas procesā. Medijs rūpējas par uzticamību, nepieļauj dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu.

3. Plašsaziņas medijs uzņemas atbildību par tā darbības rezultātā publicēto žurnālistikas saturu, neatkarīgi no publikācijas tehniskās formas un tehnoloģiskās vides.

4. Plašsaziņas medijs apņemas novērst nepatiesas, sagrozītas vai maldinošas informācijas publicēšanu. Medijs nodrošina nepatiesas, sagrozītas vai maldinošas informācijas labošanu vai atsaukšanu.

5. Plašsaziņas medijs nepieļauj slēptas reklāmas vai citādi apmaksātu materiālu publiskošanu bez skaidras norādes. Apmaksāts saturs, neatkarīgi no tā mērķa, formas, žanra vai finansētāja tiek nepārprotami nošķirts no redakcijas veidotā satura.

6. Medijs rūpējas par savas darbības caurskatāmību.

7. Plašsaziņas medijs aizsargā žurnālistus no ietekmēm un apstākļiem, kas kavē veikt žurnālista pienākumus.

8. Plašsaziņas medijs, rūpējoties par izteiksmes brīvību, savās tīmekļa vietnēs nodrošina lietotāju radītā satura pašregulācijas un uzraudzības sistēmu ar mērķi novērst tādu darbību no lietotāju puses, kas pārkāpj privātumu, aizskar cilvēka godu un cieņu, izraisa diskrimināciju, aicina uz vardarbību, atbalsta naida kurināšanu pret indivīdu vai grupu.

III Žurnālista profesionālās ētikas principi

1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju, ievērojot profesionālās darbības ētiku un principus.

2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt patiesam, neitrālam, precīzam, daudzpusīgam, izvairoties no īstenības sagrozīšanas vai maldināšanas. Šie principi attiecas uz tekstu, ilustratīviem materiāliem, fotogrāfijām, audio un video materiāliem neatkarīgi no publikācijas tehniskās formas un tehnoloģiskās vides.

3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja viedokļi viņam šķiet nepieņemami. Žurnālists rūpējas, lai viņa publikācijā izmantotie viedokļu izteicēji būtu kompetenti un palīdzētu atklāt tematus pēc būtības; žurnālists rūpīgi izvērtē marginālu viedokļu iekļaušanas nepieciešamību.

4. Profesionālās darbības laikā vāktās ziņas, fotogrāfijas, video un audio ierakstus un dokumentus žurnālists izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

5. Žurnālista veidotajā saturā jābūt skaidri nodalītam žurnālista viedoklim no viņa informācijas avotu sniegtajiem faktiem un viedokļiem.

6. Žurnālists apzinās mediju iespējas veicināt diskrimināciju un izvairās no iespējamas diskriminācijas, kā pamatā ir cilvēka izcelsme, rase, etniskā piederība, dzimums, seksuālā orientācija, valoda, reliģija, politiski uzskati un citas pazīmes.

7. Žurnālists ievēro viedokļu daudzveidības principu un nodrošina atbildes iespēju personām, kuras žurnālista veidotajā saturā kritizētas.

8. Žurnālists respektē nevainīguma prezumpcijas principu un izvērtē sabiedrības tiesības būt informētai mijiedarbībā ar citu personu tiesībām uz neatkarīgu, objektīvu tiesas procesu.

9. Žurnālists apzinās, ka sabiedrības intereses var nonākt pretrunā ar indivīda interesēm. Publicējot informāciju, ir jāvērtē iespējamā indivīdam nodarītā kaitējuma samērīgums.

10. Žurnālists rūpējas, lai saglabātu sabiedrības uzticību.

11. Žurnālists rūpējas par valodas skaidrību, pareizrakstību, kopšanu un attīstību.

IV Žurnālista attiecības ar informācijas avotiem

1. Žurnālists skaidri norāda savus informācijas avotus.

2. Žurnālists sargā savu informācijas avotu intereses un, ja tas nepieciešamas, neatklāj to identitāti.

3. Žurnālists ievēro bērnu tiesības, izmantojot viņus kā informācijas avotus.

4. Nedrīkst identificēt dzimumnoziegumu upurus, ja vien upuris pats nevēlas tikt identificēts.

5. Lai nenodarītu kaitējumu indivīdam, žurnālists ar lielu piesardzību intervē vai kā citādi savos materiālos iesaista personas, kuras varētu būt emocionāli nestabilas vai citādi mazaizsargātas, kā arī personas, kuras citu apstākļu vai pieredzes trūkuma dēļ nespēj izvērtēt informācijas publicēšanas sekas.

6. Žurnālists izvairās izmantot anonīmus informācijas avotus. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un paskaidro anonimitātes iemeslu.

7. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt un informēt, kurā medijā tiks publiskota informācijas avota sniegtā informācija. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama atklāti vai arī tiek veikti žurnālistiski eksperimenti.

V Žurnālistu darba neatkarība

1. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību.

2. Žurnālisti neiesaistās organizācijās, kas traucē profesionālo pienākumu veikšanai.

3. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kuras nav viņu darba devējs.

4. Žurnālists atsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.

5. Žurnālistam ir tiesības un pienākums pretoties nepamatotai ietekmei, kā mērķis ir ierobežot redakcionālo neatkarību.

6. Žurnālists noraida uzdevumus, kas ir pretrunā ar viņu personīgo pārliecību vai labu žurnālistikas praksi.

VI Žurnālistu savstarpējās attiecības

1. Domstarpību gadījumus žurnālisti risina profesionāli godīgā diskusijā.

2. Lēmumus un uzdevumus izskaidro un argumentēti pamato.

2. Žurnālisti atbalsta cits citu, ja politiskās vai ekonomiskās varas pārstāvji, vai citi trešās puses pārstāvji cenšas ietekmēt redakcijas darbu.

3. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu, netraucē veikt profesionālos pienākumus, sniedz palīdzību un atbalstu kolēģim, ja tas nepieciešams.

VII Atbildības mehānisms

1. Žurnālists, noslēdzot darba vai autordarba līgumu ar mediju, apņemas ievērot Ētikas kodeksu.

2. Būtiski Ētikas kodeksa pārkāpumi vērtējami kā parakstītā līguma pārkāpumi.

3. Ētikas pārkāpums tiek izvērtēts Ētikas komisijas sanāksmē, kur piedalās “Alūksnes un Malienas Ziņu” galvenais redaktors, divi kolektīvā cienīti kolēģi un pieaicināts mediju vai ētikas eksperts, cita medija pieredzējis redaktors vai žurnālists.

4. Situācijā, kad lēmumu nav iespējams pieņemt Ētikas komisijā, “Alūksnes un Malienas Ziņas” vēršas Mediju Ētikas padomē.

5. Situācijā, kad žurnālists nepiekrīt Ētikas komisijas lēmumam, viņš vēršas Mediju Ētikas padomē un žurnālistu profesionālo organizāciju Ētikas komisijās.

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.